لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال اهواز 2 پدیده خراسان 3 1394/07/29 17:00 تختي
week 24 پدیده خراسان 2 استقلال اهواز 0 1395/01/15 16:00 ثامن الائمه