10/11/1391

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Aluminium Hormozgan

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

45

53

54

59

65

73

83

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن