لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 31 مس كرمان 2 آلومينيوم هرمزگان 0 1395/01/09
week 12 آلومينيوم هرمزگان 2 مس كرمان 2 1394/08/06
لیگ 9302
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 22 مس كرمان 0 آلومينيوم هرمزگان 0 1394/02/07
week 11 آلومينيوم هرمزگان 1 مس كرمان 0 1393/10/03
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 آلومينيوم هرمزگان 1 مس كرمان 0 1391/06/08
week 24 مس كرمان 0 آلومينيوم هرمزگان 0 1391/11/10