21/02/1398

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Nasaji Mazandran

21:30

1 : 3

هفته 29

تعداد تماشاچی : 7000

رخداد های بازی

20

35

41

45

47

59

68

72

74

86

88

92

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن