لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 نساجی مازندران 2 سپيدرود رشت 2 1397/09/08 15:00
week 29 سپيدرود رشت 1 نساجی مازندران 3 1398/02/21 21:30
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 نساجی مازندران 2 سپيدرود رشت 1 1395/09/24
week 34 سپيدرود رشت 3 نساجی مازندران 2 1396/02/11