گروه 2 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سفير نوين آبيک قزوين

1 - 1

شهروند رامسر

1399/10/16 14:00

سولدوز نقده

2 - 2

ستارگان سيمرغ البرز

1399/10/17 14:00

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 1

شاهين تهران

1399/10/16 14:00

کياپارس تهران

3 - 0

مينو خرمدره زنجان

1399/10/16 14:00

ستارگان مردان پاشا البرز

0 - 0

سردار جنگل صومعه سرا

1399/10/16 14:00

شهرداري فريدونکنار

2 - 1

سوهان محمد قم

1399/10/16 14:00

گروه 2 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند رامسر

0 - 2

شهيد اورکي اسلامشهر

1399/10/23 14:00

شاهين تهران

1 - 1

کياپارس تهران

1399/10/23 14:00

سردار جنگل صومعه سرا

2 - 0

سفير نوين آبيک قزوين

1399/10/23 14:00

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 2

ستارگان مردان پاشا البرز

1399/10/23 14:00

سوهان محمد قم

2 - 1

سولدوز نقده

1399/10/23 14:00

مينو خرمدره زنجان

1 - 1

شهرداري فريدونکنار

1399/10/23 14:00

گروه 2 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سفير نوين آبيک قزوين

2 - 1

آلومينيوم پارس ساوه

1399/10/30 14:00

ستارگان سيمرغ البرز

2 - 1

سوهان محمد قم

1399/10/29 14:00

شهرداري فريدونکنار

1 - 1

شاهين تهران

1399/10/29 14:00

کياپارس تهران

0 - 1

شهروند رامسر

1399/10/29 14:00

شهيد اورکي اسلامشهر

3 - 1

سردار جنگل صومعه سرا

1399/10/30 14:00

سولدوز نقده

1 - 1

مينو خرمدره زنجان

1399/10/29 14:00

گروه 2 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان مردان پاشا البرز

4 - 0

سفير نوين آبيک قزوين

1399/11/07 14:00

سردار جنگل صومعه سرا

1 - 1

کياپارس تهران

1399/11/07 14:00

شاهين تهران

2 - 0

سولدوز نقده

1399/11/08 14:00

شهروند رامسر

1 - 2

شهرداري فريدونکنار

1399/11/07 14:00

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1399/11/07 14:00

مينو خرمدره زنجان

2 - 1

ستارگان سيمرغ البرز

1399/11/08 14:00

گروه 2 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياپارس تهران

2 - 1

آلومينيوم پارس ساوه

1399/11/12 14:00

سولدوز نقده

1 - 2

شهروند رامسر

1399/11/12 14:00

شهيد اورکي اسلامشهر

2 - 1

ستارگان مردان پاشا البرز

1399/11/12 14:00

سوهان محمد قم

2 - 1

مينو خرمدره زنجان

1399/11/12 14:00

ستارگان سيمرغ البرز

0 - 1

شاهين تهران

1399/11/13 14:00

شهرداري فريدونکنار

0 - 1

سردار جنگل صومعه سرا

1399/11/12 14:00

گروه 2 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان مردان پاشا البرز

1 - 0

کياپارس تهران

1399/11/18 14:30

شهروند رامسر

1 - 0

ستارگان سيمرغ البرز

1399/11/19 14:30

شاهين تهران

0 - 1

سوهان محمد قم

1399/11/23 14:30

سردار جنگل صومعه سرا

2 - 0

سولدوز نقده

1399/11/18 14:30

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 0

شهرداري فريدونکنار

1399/11/18 14:30

سفير نوين آبيک قزوين

0 - 3

شهيد اورکي اسلامشهر

1399/11/18 14:30

گروه 2 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياپارس تهران

2 - 2

سفير نوين آبيک قزوين

1399/11/25 14:30

سولدوز نقده

0 - 0

آلومينيوم پارس ساوه

1399/11/24 14:30

ستارگان سيمرغ البرز

2 - 0

سردار جنگل صومعه سرا

1399/11/25 14:30

مينو خرمدره زنجان

2 - 0

شاهين تهران

1399/11/28 14:30

سوهان محمد قم

1 - 0

شهروند رامسر

1399/11/28 14:30

شهرداري فريدونکنار

0 - 1

ستارگان مردان پاشا البرز

1399/11/25 14:30

گروه 2 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار جنگل صومعه سرا

3 - 0

سوهان محمد قم

1399/12/03 14:30

شهروند رامسر

2 - 0

مينو خرمدره زنجان

1399/12/03 14:30

ستارگان مردان پاشا البرز

3 - 1

سولدوز نقده

1399/12/02 14:30

شهيد اورکي اسلامشهر

0 - 0

کياپارس تهران

1399/12/02 14:30

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 1

ستارگان سيمرغ البرز

1399/12/02 14:30

سفير نوين آبيک قزوين

4 - 1

شهرداري فريدونکنار

1399/12/02 14:30

گروه 2 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري فريدونکنار

0 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1399/12/07 14:45

سوهان محمد قم

1 - 1

آلومينيوم پارس ساوه

1399/12/08 14:45

مينو خرمدره زنجان

1 - 1

سردار جنگل صومعه سرا

1399/12/08 14:45

ستارگان سيمرغ البرز

0 - 0

ستارگان مردان پاشا البرز

1399/12/07 14:45

شاهين تهران

2 - 0

شهروند رامسر

1399/12/08 14:45

سولدوز نقده

4 - 1

سفير نوين آبيک قزوين

1399/12/07 14:45

گروه 2 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياپارس تهران

0 - 0

شهرداري فريدونکنار

1399/12/11 14:30

شهيد اورکي اسلامشهر

0 - 0

سولدوز نقده

1399/12/11 14:30

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 2

مينو خرمدره زنجان

1399/12/12 14:30

سردار جنگل صومعه سرا

2 - 1

شاهين تهران

1399/12/12 14:30

ستارگان مردان پاشا البرز

1 - 0

سوهان محمد قم

1399/12/12 14:30

سفير نوين آبيک قزوين

0 - 3

ستارگان سيمرغ البرز

1399/12/12 14:30

گروه 2 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند رامسر

1 - 0

سردار جنگل صومعه سرا

1399/12/17 14:45

شاهين تهران

2 - 1

آلومينيوم پارس ساوه

1399/12/17 14:45

سوهان محمد قم

3 - 1

سفير نوين آبيک قزوين

1399/12/17 14:45

مينو خرمدره زنجان

1 - 0

ستارگان مردان پاشا البرز

1399/12/17 14:45

ستارگان سيمرغ البرز

0 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1399/12/17 14:45

سولدوز نقده

2 - 0

کياپارس تهران

1399/12/16 14:45

گروه 2 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 0

شهروند رامسر

1399/12/23 14:30

کياپارس تهران

0 - 3

ستارگان سيمرغ البرز

1399/12/23 14:30

ستارگان مردان پاشا البرز

2 - 1

شاهين تهران

1399/12/23 14:30

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 0

سوهان محمد قم

1399/12/23 14:30

سفير نوين آبيک قزوين

1 - 5

مينو خرمدره زنجان

1399/12/23 14:30

شهرداري فريدونکنار

3 - 0

سولدوز نقده

1399/12/23 14:30

گروه 2 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار جنگل صومعه سرا

0 - 1

آلومينيوم پارس ساوه

1399/12/28 14:45

شهروند رامسر

2 - 1

ستارگان مردان پاشا البرز

1399/12/28 14:45

مينو خرمدره زنجان

2 - 2

شهيد اورکي اسلامشهر

1399/12/28 14:45

شاهين تهران

3 - 0

سفير نوين آبيک قزوين

1399/12/28 14:45

سوهان محمد قم

13 - 1

کياپارس تهران

1399/12/28 14:45

ستارگان سيمرغ البرز

3 - 0

شهرداري فريدونکنار

1399/12/28 14:45