19/02/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Esteghlal Khouzestan

18:00

0 : 1

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 586

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

1

4

9

19

29

70

85

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 78 8
2
5
6
3 72 17
23
1
12 57 24
20
13
11

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
17
9
4
22
14
24

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
8 65 99
1
21 79 63
23
14 58 13
18
10
6
4
7

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

99
22
3
63
13
93
5