05/10/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Perspolis Tehran

14:45

2 : 2

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 18000

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

حسين طالقاني

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

17

34

40

49

56

66

72

73

83

85

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
27
1
9
19 59 70
8 83 14
20
11
6
77 85 88
15

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
40
16
18
4
14
70

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
1
63
13 70 3
10
19 67 5
4
7
23
14
18

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
3
42
32
88
75
5