13/11/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Saipa Tehran

14:30

1 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

قهرمان نجفي

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

28

43

72

76

89

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13 70 61
8 61 25
4
19
7 74 30
11
5
2
16
10
22

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
1
14
61
25
30
29

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
99 52 10
1
13 83 3
4
7
21
23
14
18
6 66 8

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
8
3
5
10
32
40