14/12/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Malavan Anzali

16:00

1 : 0

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 351

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

68

70

85

87

93

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
13 62 17
10
15
19 76 77
5
12
22
11
14
9

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

3
40
17
77
33
88
99

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
8 68 40
1
23 45 13
18
10
6
4
7
93
21

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

99
22
63
40
88
13
5