12/01/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Zobahan Isfahan

15:30

4 : 3

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

حمزه علي سليمي

کمک داور دوم

علي اکبر نوري

داور چهارم

هادي حاج عباسي

رخداد های بازی

6

12

18

21

37

48

50

65

75

78

80

87

88

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
8
9
2
23
12
61 89 17
11 72 13
30 80 25
16
4

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

77
13
1
33
25
17
24

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
14
5
99 86 18
19 63 80
22
11 76 12
4
10
8
77

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

1
80
18
12
30
26
70