24/11/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Malavan Anzali

15:00

3 : 1

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 528

داوران

داور اول

علي صفايي

کمک داور اول

فرزاد بهرامي

کمک داور دوم

حسين رحيمي پور

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

16

19

41

45

78

80

82

87

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
6 9 30
10
22
19
5
12
25
9 46 8
99 78 66
15

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

8
30
26
33
66
11
88

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
1
2
14
8
77 42 20
5
19 77 80
11 67 99
4
10

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

80
18
99
22
88
70
20