10/10/1394

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Khouzestan

16:30

2 : 0

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 40000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

رسول فروغي

داور چهارم

مهدي سيد علي

رخداد های بازی

16

23

24

32

48

77

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 71 23
10 80 9
2
18
5
6
24 55 14
4
1
13
11

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

9
3
23
27
20
22
14

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 86 70
88
27
8 81 16
23
10
11
6
77 91 18
15
9

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
16
70
18
4
12
14