20/12/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Padide Khorasan

17:30

0 : 0

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 28000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

62

67

68

84

85

90

94

95

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 86 3
1
18
10
6
13 71 63
4
93
5
21
14 91 99

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

99
22
3
63
80
40
88

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11 52 24
4 43 3
10
15
28 74 9
99
1
55
20
34

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
77
22
24
14
88
3