09/02/1395

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Gostaresh Foulad

18:00

2 : 1

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 700

داوران

داور اول

سعيد بخشي زاده

کمک داور اول

جليل شعراني

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

27

32

38

63

65

82

88

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
14
77
5
19 68 11
22
12 79 80
4 49 99
70
10
8

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

1
80
18
2
30
99
11

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 53 7
74 64 37
33
39
18 78 6
35
10
12
2
29
9

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
7
37
1
66
6
70