12/01/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Teraktorsazi Tabriz

17:30

0 : 1

هفته 24

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 950

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

سعيد علي نژاديان

داور چهارم

حميد حاج ملک

رخداد های بازی

18

83

90

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
10 86 15
77
8 94 40
3
24
2
1
66
5
19

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
40
88
44
16
55
27

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
18
1
4
7
11 62 12
14 71 10
5
2
61 57 30
16

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
10
12
30
20
28
22