11/02/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Esteghlal Ahvaz

18:00

3 : 2

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 350

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

حميد رضا کنعاني

کمک داور دوم

علي اکبر نوري

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

11

13

34

55

59

70

79

80

85

86

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
13 83 36
26
20
30
40
44
17
21 65 37
24
19

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

36
37
45
31
34
70
39

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
11
21
88 57 30
6 46 17
15
3
44
7 78 14
8
1

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

28
17
30
14
70
5
64