18/11/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Sepahan Isfahan

15:00

1 : 0

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

38

70

70

81

94

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
1
8
21
18 44 6
17 82 74
47
10
29
4 71 37
9

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
37
74
27
33
6
66

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
21
88 44 20
6
15 22 30
44
17 86 70
14
8
1
9

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
10
64
30
7
70
24