11/10/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Gostaresh Foulad

14:30

1 : 1

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 1350

داوران

داور اول

البرز حاجي پور

کمک داور اول

يعقوب حجتي

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

حميد حاج ملک

رخداد های بازی

35

55

61

64

80

86

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

80 68 23
2
12
11 78 70
5
99
22
10 92 14
20
8
77

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

23
14
30
19
33
3
70

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
4 84 32
8
40
88 61 23
24
19
2
1
66
5

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

25
32
22
23