27/09/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Siah Jamegan

14:15

0 : 0

هفته 15

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

اميد سعيد فر

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

مهدي شفيعي

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

43

45

53

63

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 73 11
5
16
4
15
22
18
10
27 71 2
20
40 85 9

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

11
2
23
8
12
9
21

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
30 87 5
17
6
15
19
1
28 70 10
25 61 24
9
99

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

10
22
5
32
11
14
24