27/09/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Khouzestan

15:15

0 : 1

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 1900

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

قهرمان نجفي

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

سعيد شمس

رخداد های بازی

35

43

45

78

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 55 14
17 81 23
2
18
5
24 71 10
1
6
20
13
11

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
9
3
23
4
22
14

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5 82 9
8
20
18 85 23
3 89 24
12
11
7
30
4

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

13
9
1
21
23
24
16