22/09/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Malavan Anzali

15:15

1 : 0

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

57

57

69

80

84

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
13
30
17 75 32
6
19 84 20
1
28
14 75 25
9
15

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

22
20
5
32
11
25
18

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
5
8
17
1
6
18 94 15
11
13
28 92 20
4

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

20
12
19
16
25
15
23