09/09/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Perspolis Tehran

15:00

1 : 1

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 12200

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

حسن ظهيري

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

37

41

42

58

63

73

74

74

78

81

87

91

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
1
70
19 75 40
8
20
10
6
77 84 14
15
9

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
40
16
3
4
23
14

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
11 70 9
8
14 48 70
5
22
17
1
15
2
10

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
40
77
70
33
76
13