08/09/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Sepahan Isfahan

15:00

1 : 0

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 650

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

سعيد شمس

رخداد های بازی

15

35

57

91

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
7
1
8 61 37
21
39 46 11
18
47
10
9
20 84 14

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
37
14
33
77
35
4

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 72 99
2
11 92 3
5
6
19 60 13
22
10
20
8
77

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

1
90
14
99
13
3
30