09/08/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Foolad Khouzestan

15:30

1 : 0

هفته 11

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 700

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

حميد رضا کنعاني

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

20

45

48

50

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 73 30
11
21 23 44
88 63 2
6
7
15
3
8
1
70

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

32
44
17
30
5
2
33

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 70 11
8 93 16
13
40
6
15
19 91 32
1
14
24
99

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

17
18
16
32
10
22
11