05/08/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Siah Jamegan

17:00

1 : 0

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

حسن اکرمي

کمک داور اول

حميد سبحاني

کمک داور دوم

فريد اميدوار

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

66

86

86

87

90

91

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
3
40
4
15
70 76 20
16
10
9 46 7
1
27 79 11

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

7
11
2
23
22
12
20

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
88 46 10
6
7
15
3
8
1
70
5 31 11
2 32 32

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
11
32
44
17
30
33