24/07/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Naft Tehran

15:45

1 : 1

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 214

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

5

46

53

68

84

90

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 67 7
8
14
5
4
3 43 9
17
2
10
13
40

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
25
33
30
16
32
7

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 13 13
23
2
11
5
99
22
10
20
8
77

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

1
90
30
13
37
88
3