23/07/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Malavan Anzali

17:09

0 : 0

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 350

داوران

داور اول

جواد رحيم زاده

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

رسول ذورقي

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

28

37

60

77

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 94 32
13
6
11
25
14
9
18 84 30
15
19 60 10
1

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

30
40
10
22
16
5
32

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
2 92 24
5
6
13
11
9 72 28
23 59 17
4
1

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

17
28
20
22
14
24
3