03/07/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Padide Khorasan

16:30

0 : 0

هفته 7

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 2832

داوران

داور اول

جواد شرفي

کمک داور اول

حمزه علي سليمي

کمک داور دوم

سعيد آلوردي

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

66

89

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
8 90 19
1
13 81 75
4
7
5
14 74 11
18
10
6

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
21
23
11
19
88
75

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
40 68 24
10 76 99
11
25
14
9
15
19 68 30
5
1

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

30
6
22
24
99
18
20