25/06/1394

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Saipa Tehran

18:35

1 : 2

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 11000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

عليرضا ايلدروم

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

18

25

30

48

68

69

79

80

91

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
6
18
1
9 77 29
16
4
19 86 5
7
11 93 14

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

61
12
30
29
22
14
5

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 46 70
40
27
1
24
8
4
10 75 14
11 83 19
6
9

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
70
19
12
14
20
18