03/06/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Gostaresh Foulad

18:15

0 : 1

هفته 5

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 1600

داوران

داور اول

محسن قهرماني

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

حسين رحيمي پور

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

2

66

77

88

89

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
90 65 19
2
5
6
22
11 80 14
88 68 99
20
8
77

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

7
1
14
99
19
30

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
8
13
40 37 10
9
18 58 30
15
5
1
14 79 6
24

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

30
6
19
10
22
11
25