25/05/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Siah Jamegan

18:30

1 : 0

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 520

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

سعيد آلوردي

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

17

19

27

34

64

71

80

81

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 76 23
5
3
40
15 50 8
18 50 13
16
10
9
1
27

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

11
2
23
20
8
13
21

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
90 52 19
2
5
6
22
11 75 99
10
20
8
77

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

7
1
14
99
19
88