15/05/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Saipa Tehran

18:30

0 : 2

هفته 2

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 525

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

علي اکبر نوري

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

59

67

70

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
18
1
61
16 59 6
10 87 7
4 75 9
19
11
2

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
9
3
29
22
7
5

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
18
8 57 3
9 86 26
11 65 2
24
23
1
13
12

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

3
26
35
2
6
22
16