15/05/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Saba Qom

19:30

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

البرز حاجي پور

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

رضا قيم

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

2

46

46

56

81

91

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
5 92 20
8
17
1
9 67 21
11
28
4
19 71 13
6

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

20
21
24
13
12
27
15

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 75 70
23
14
4
1
6
7 61 11
10
13
3
77 39 32

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
8
32
15
2
40
70