25/02/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Foolad Khouzestan

19:30

0 : 2

هفته 30

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

3

26

31

65

76

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
5
10 66 77
15
17
21
27 43 8
32 85 26
40

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
26
77

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
7
10 80 21
11 75 30
13
17
18 68 22
25
55

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

30
22
21