20/02/1394

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Sepahan Isfahan

18:00

1 : 3

هفته 29

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

4

11

42

64

75

78

80

86

91

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4 62 7
5
9 93 14
10
12
20 83 15
21
28
29
35
88

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14
15
7

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
7 63 18
8
10
13
16
17
20 83 29
21
22
26

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

29
18