20/02/1394

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Khouzestan

18:00

3 : 2

هفته 29

تعداد تماشاچی : 400

رخداد های بازی

2

6

45

63

75

86

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3 26 17
5
6
10
11 64 7
19
20
34 52 21
99

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

17
7
21

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
5
7 59 16
8
10 92 3
13
14 68 17
15
19
22
26

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
3
17