20/02/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Teraktorsazi Tabriz

18:00

1 : 4

هفته 29

تعداد تماشاچی : 35000

رخداد های بازی

7

12

17

30

44

45

56

56

73

85

87

89

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
7
9
10 64 19
13
14
18 76 6
23 65 77
27

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

77
6
19

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
6
10
13
15
16 62 17
28 46 9
34
44 31 2
80

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
17
2