20/02/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Malavan Anzali

18:00

رخداد های بازی

43

51

58

77

88

91

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
8
10 71 35
13
15
22
34 89 25
38
40 86 88
99

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

25
88
35

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
5
8
12
15
17 89 25
18 67 11
19
23
30 87 26

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
26
25