11/02/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Naft Masjed Soleyman

18:00

2 : 0

هفته 28

تعداد تماشاچی : 1850

رخداد های بازی

49

62

72

91

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
7
8
11 83 18
13
20
22
26
29 61 14
77 77 17

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

14
17
18

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
5
8
12 86 40
15
17 67 11
18
19
23
30 73 26

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
26
40