11/02/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Esteghlal Tehran

18:00

1 : 2

هفته 28

تعداد تماشاچی : 5500

رخداد های بازی

10

25

58

77

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
6
10
13 87 3
15
16
28 80 9
34
80

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
3

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
5
6
7
10
11 84 30
12
13
18 55 23
25
31 67 21

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

23
21
30