11/02/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Naft Tehran

18:00

1 : 2

هفته 28

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

24

52

68

70

89

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2 67 77
4
6
7 87 16
10
13
14
20
23
27 80 11

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
16
11

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2 44 9
6
8
11 76 87
19
21
23
27
28 65 40
99

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

9
87
40