11/02/1394

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Peykan Tehran

18:00

1 : 0

هفته 28

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

8

38

55

92

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
4
6
7
15
17 60 77
19
20
22 65 16
23 76 26

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
26
77

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2 91 19
4
14
17 80 77
18
20
24 68 16
28
66
99

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
16
19