11/02/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Sepahan Isfahan

18:00

1 : 3

هفته 28

تعداد تماشاچی : 600

رخداد های بازی

4

12

42

63

71

73

88

90

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4 57 7
5
8
9
10
20 80 15
21
28
29
35 46 1
88

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

15
1
7

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
5
6 66 7
10
16
17 76 19
20
21
88
99 82 9

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

19
9
7