11/02/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Foolad Khouzestan

18:00

0 : 0

هفته 28

تعداد تماشاچی : 6500

رخداد های بازی

27

57

57

63

75

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
5
8
10 82 19
15
17
21
40
77

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

19

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
8
9
10 88 35
13
14
15
22
38
40 88 99

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

99
35