04/02/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Saba Qom

17:30

0 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 4851

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

حسین رحیمی پور

داور چهارم

سید مهدی مرجان زاده

رخداد های بازی

15

19

54

75

87

88

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
6
7 92 21
10
11 85 32
12
13
17
18
25
31 68 30

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

32
30
21

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن