06/02/1394

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Teraktorsazi Tabriz

17:00

0 : 2

هفته 27

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

محمد رضا مدیر روستا

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

8

55

76

80

81

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
6
8 66 18
9 86 23
10 84 21
13
14
27
77

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

23
21
18

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
6
10 69 77
15
19
20
22
27 40 23
29 53 4

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
4
77