27/01/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Naft Masjed Soleyman

17:30

3 : 2

هفته 26

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

یعقوب سخندان

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

5

10

29

79

82

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
7
8
10 70 11
13
20
21 80 14
22
26 57 16
29
77

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

14
16
11

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
8
10 74 5
15
17
19 92 2
21
40
77
99

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

2
5