23/01/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Malavan Anzali

16:30

3 : 2

هفته 25

تعداد تماشاچی : 370

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

هادی طوسی

کمک داور دوم

یعقوب حجتی

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

41

44

46

48

59

75

81

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5 45 6
8
9
10 88 88
13
14
15
38
99 61 35

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

88
35
6

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
5 85 16
6
9
14
19 91 28
21
24
77 66 12
80
99

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

28
12
16