15/01/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Gostaresh Foulad

17:00

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 600

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

تورج عیوض محمدی

کمک داور دوم

سعید آل وردی

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

70

77

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
5 93 6
8
9
14
19 89 17
24
28
77 46 12
80
99

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

6
17
12

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
5 70 26
8
11
12
18
19
27 67 17
30 78 23
99

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

26
17
23